Podmínky ochrany osobních údajů

Dobře víme, že tu toho textu není málo, ale musíme splňovat zákonné normy a pokud chcete mít před objednáním ve všem jasno, doporučujeme si obchodní podmínky pročíst.

FAKTURACE A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE:

Unicorn Factory s.r.o.

náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9 - Není adresa provozovny

Praha 3  130 00

Česká republika

IČ:09581821, neplátce DPH

Společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkouC 337725/MSPH u Městského soudu v Praze.

 ADRESA SHOWROOMU:

Fotověci, Lidická 28, Praha 5 150 00, Česká republika

 

- pro provoz služeb umístěných na internetové adrese fotospin.cz


I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se sjednáním a plněním smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi společnostíUnicorn Factory s.r.o., se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha 3, 130 00, identifikační číslo:09581821, zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkouC 337725/MSPH u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Objednatel“), na základě které zajistí Poskytovatel pro Objednatele provoz fotobudky a doplňkové služby. Poskytovatel provozuje internetové stránky na adrese fotospin.cz a fotoveci.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Ve smlouvě je možné sjednat ujednání odchylně od těchto VOP. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před VOP. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění VOP může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé za doby účinnosti předchozího znění VOP.

1.4. Fotobudku tvoří obvykle spodní kovová konstrukce, motor sloužící k třistašedesátistupňovému otáčení objektu kolem platformy, videokamera (telefon, kamera nebo fotoaparát), software,  Wi-Fi Hotspot se SIM kartou, kruhová nebo podlouhlá LED světla osvětlující scénu, tablet včetně stojanu na tablet, externí nabíječky a baterie, reklamní stojan, zahrazovací bezpečnostní sloupky, stativová tyč. Pozadí a rekvizity se považují za příslušenství fotobudky.

1.5. Objednatel je povinen zajistit přívod elektrické energie, prostor o rozměru 3 x 3 m a 2,4 m do výšky a odkládací prostor (stůl), na kterém budou uloženy rekvizity. Dále je Objednatel povinen zajistit přístup k elektrické zásuvce s napětím 220 V. Připojení k internetu není podmínkou. V takovém případě bere Objednatel na vědomí, že funkce sdílení fotek online nemusí být dostupná. Objednatel dále bere na vědomí, že prostory dle tohoto článku, ve kterých bude umístěna fotobudka a pozadí, budou zastřešeny a fotobudka bude umístěna mimo ostré slunce.

1.6. Objednatel je povinen zajistit parkovací státní co nejblíže sjednanému místu plnění služby. V případě, kdy je vjezd ke sjednanému místu plnění podmíněn povolením k vjezdu, je Objednatel povinen Poskytovateli veškerá příslušná povolení zajistit.


II. Uzavření smlouvy a platební podmínky

2.1. Objednatel provádí poptávku služeb prostřednictvím poptávkového formuláře Poskytovatele zveřejněného na webové stránce, poptávku může dále sdělit emailem a nebo telefonicky na kontaktním telefonním čísle. Objednatel je v poptávce povinen sdělit své kontaktní údaje, případně místo a čas či jiné specifické požadavky na realizaci služby.

2.2. Na základě učiněné poptávky Poskytovatel vyhotoví a zašle Objednateli konkrétní cenovou nabídku a zálohovou fakturu. Za přijetí nabídky se považuje

a) potvrzení této nabídky zaslané na e-mailovou adresu Poskytovatele,

b) úhrada zálohové faktury, nebyla-li nabídka potvrzena dle písm. a),

c) převzetí fotobudky k užívání dle čl. III odst. 3.5. VOP, nebyla-li nabídka potvrzena dle písm. a) nebo b).

2.3. Zálohová faktura je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li mezi stranami sjednáno jinak. Úhradu je nutné provést na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře.

2.4. Přijetím nabídky je uzavřena smlouvy o poskytování služeb. Uzavřením smlouvy se VOP považují za plně akceptované a stávají se její součástí. Odpověď na nabídku, která obsahuje výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí této nabídky. V případě odmítnutí učiněné nabídky není Poskytovatel povinen předložit objednateli nabídku novou. Nová nabídka se považuje za nový návrh smlouvy.

2.5. Objednatel souhlasí s použitím komunikační prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé v souvislostí s tímto způsobem komunikací si hradí každá smluvní strana ze svých prostředků.

2.6. Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání finančních prostředků na bankovní účet Poskytovatele.

2.7. Po poskytnutí služby zašle Poskytovatel Objednateli daňový doklad na úhradu ceny poskytnutých služeb po odečtení zaplacené zálohy. Faktura je splatná do 7 dnů ode dne jejího vystavení, není-li mezi stranami sjednáno jinak. Poskytovatel je oprávněn při prodlení Objednatele s úhradou faktury účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku prodlení Objednatele, tím není dotčen.

2.8. Objednatel souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě na emailovou adresu, kterou uvedl v poptávkovém formuláři. Faktura se považuje za doručenou Objednateli vždy nejpozději následující den po jejím prokazatelném odeslání na emailovou adresu Objednatele.

 

         III. Odpovědnost a záruky

3.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou používáním fotobudky. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vyšší moci a/nebo přerušením přívodu elektrické energie potřebné pro provoz fotobudky. Přívod elektrické energie je povinen zajistit objednatel.

3.2. Objednatel nese po celou dobu trvání akce nebezpečí škody na fotobudce včetně pozadí a rekvizit, a to až do jejich předání zpět Poskytovateli. Náklady na provoz fotobudky (dodávky elektrické energie apod.) nese Objednatel ze svého.

3.3. Uplatnění práv z vadného plnění se řídí ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména ust. § 1915 až 1925 a násl. občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se uplatňují na info@fotoveci.cz.

3.4. V případě poškození fotobudky či její části je Objednatel povinen Poskytovateli uhradit náhradu způsobené škody. Výše škody bude stanovena dle účetní hodnoty fotobudky či poškozené části ke dni, kdy byla Objednatelem škoda způsobena.

3.5. Objednatel je povinen potvrdit Poskytovateli před zahájením poskytování služeb protokol o převzetí fotobudky a příslušenství, jinak se fotobudka považuje za předanou okamžikem umožnění jejího užívání Objednateli a účastníkům akce. Okamžikem převzetí na Objednatele přechází nebezpečí škody na věci. V případě poškození fotobudky nebo jejích jednotlivých částí či příslušenství je Objednatel povinen nahradit Poskytovateli způsobenou škodu paušálně ve výši celé shora uvedené hodnoty poškozené součásti či příslušenství, nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem následně ujednáno jinak. Objednatel odpovídá za veškeré snížení hodnoty fotobudky nebo jejích součástí či příslušenství vzniklé v důsledku nakládání v rozporu s jejich povahou a vlastnostmi. Nárok Poskytovatele na úhradu ušlého zisku není uhrazením náhrady škody za poškození fotobudky nebo jejího příslušenství dotčen.

3.6. V případě, kdy bude fotobudka nebo její součást či příslušenství poškozeny, jsou smluvní strany povinny o tomto poškození učinit písemný záznam a poškození důvěryhodným způsobem zachytit pro účely pozdějšího dokazování míry poškození.

3.7. Reklamaci poskytnuté služby je nutné řešit ihned na místě plnění. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.

3.8. V případě poruchy fotobudky se Poskytovatel zavazuje do jednoho týdne od realizace objednávky zaslat odpovídající počet nahraných videí formou, kterou si Poskytovatel s Objednatelem domluví.


IV. Možnosti odstoupení od smlouvy a Storno podmínky

4.1. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy smlouvu o poskytování služeb neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, jedná jako spotřebitel a vztahuje se tak na něj zákonná úprava ochrany spotřebitele. V takovém případě má Objednatel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy dle odst. 2.2 VOP.

4.2. Objednatel dále bere na vědomí, že od Smlouvy nelze odstoupit, pokud před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení již byl předmět smlouvy s výslovným souhlasem Objednatele realizován.

4.3. Stornem se rozumí zrušení, odložení či změna uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Storno je možné učinit kdykoliv od uzavření smlouvy do 72 hodin před sjednaným začátkem poskytování služeb. V případě učinění storna objednávky je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek ve výši 50% z ceny domluvené služby. Storno smlouvy je nutné v uvedené lhůtě učinit na emailovou adresu: info@fotoveci.cz. Při pozdějším zrušení smlouvy na žádost Objednatele je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli náhradu ušlého výdělku ve výši celé sjednané ceny nabízených služeb.

4.4. V případě stornované smlouvy o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje do 21 dní od storna smlouvy zaslat Objednateli vyúčtování. Poskytovatel je oprávněn započíst na storno poplatek zaplacenou úhradu v plné výši.

4.5. Pokud se realizace smlouvy stane v důsledku nepředvídatelných okolností nemožnou, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k termínu realizace předmětu smlouvy. V případě, že smluvní strany nedosáhnou dohody o změně termínu realizace předmětu smlouvy, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Objednateli kompenzaci za nerealizované služby ve výši 30% z ceny domluvené služby a započíst na tuto kompenzaci přijatou úhradu v plné výši; to neplatí, pokud se stane realizace smlouvy nemožnou z důvodů na straně Poskytovatele.

 

V. Ochrana osobních údajů

5.1. Poskytovatel je v souvislosti s realizací smlouvy správcem osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“). Po dobu realizace smlouvy má Objednatel postavení subjektu osobních údajů. Poskytovatel má postavení správce osobních údajů. Konkrétní podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele v samostatném dokumentu.

5.2. Zpracování osobních údajů Objednatele Poskytovatelem je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Za osobní údaje se považují veškeré informace, na jejichž základě je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a dále také prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

5.3. Nahráním videozáznamů nebo zasláním digitální verze videí vyjadřuje Objednatel ve smyslu nařízení GDPR výslovný souhlas s publikováním videí na webových stránkách a sociálních médiích Poskytovatele za účelem prezentace Poskytovatele a jeho služeb, a to minimálně po dobu 5 let od ukončení akce. Povinnost zajistit souhlas třetích osob se zpracováním osobních údajů má Objednatel.

5.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Objednatel bere na vědomí, že souhlas udělený za účelem zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat písemným požadavkem na adrese fotospin@fotoveci.cz.

5.5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel spolupracuje se třetími osobami, které mohou být Poskytovatelem pověřeny vyřízením objednávky a realizací zakázky. Poskytovatel prohlašuje, že s těmito třetími osobami byly uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem ochrany práv Objednatele.

5.6. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se smlouvou jsou pravdivé a přesné, a že byly poskytnuty dobrovolně. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Objednateli v souvislosti s plněním OP nebo smlouvy nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR a jinými obecně závaznými právními předpisy.

5.7. K řešení sporů týkajících se zpracování osobních údajů je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


VI. Další ujednání

6.1. Smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy a těchto VOP se řídí českými právními předpisy.

6.2. Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými smlouvami mezi smluvními stranami nebo těmito VOP bude řešit soud místně příslušný podle sídla Poskytovatele.

6.3. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Objednatele. Převod práv a povinností Objednatele ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele, jinak je smlouva neplatná.

6.4. Uvedením svého e-mailu a/nebo telefonního čísla v poptávkovém formuláři Objednatel výslovně souhlasí s využitím těchto kontaktních údajů pro zasílání sdělení, upozornění či výzev v souvislosti s plněním smlouvy.

6.5. Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může dojít ke zpoždění se zahájením poskytování služeb ze strany Poskytovatele. V případě takového zpoždění je Poskytovatel povinen o dobu zpoždění přiměřeně prodloužit sjednanou dobu poskytování služeb.

6.6. Objednatel bere na vědomí, že mediální výstupy pořízené v průběhu plnění předmětu smlouvy jsou k dispozici v digitální podobě u Poskytovatele po dobu 14 kalendářních dnů od sjednaného termínu plnění. Po uplynutí této doby jsou fotografie mazány.

6.7. Objednatel bere na vědomí, že služby poskytované Poskytovatele nepředstavují profesionální fotografické služby. Poskytovatel tak neodpovídá za kvalitu pořízených fotografií.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2023 do odvolání.