Obchodní podmínky

Dobře víme, že tu toho textu není málo, ale musíme splňovat zákonné normy a pokud chcete mít před objednáním ve všem jasno, doporučujeme si obchodní podmínky pročíst.

FAKTURACE A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE:

Unicorn Factory s.r.o.

náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9 - Není adresa provozovny

Praha 3  130 00

Česká republika

IČ:09581821

Společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 337725/MSPH u Městského soudu v Praze.

 ADRESA SHOWROOMU:

Fotověci, Lidická 28, Praha 5 150 00, Česká republika

 

- pro provoz služeb umístěných na internetové adrese fotospin.cz


I. ZÁKLADNÍ POJMY A ÚVOD

Společnost Unicorn Factory s.r.o., nacházející se na adrese náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha 3, 130 00, s identifikačním číslem: 09581821 a zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 337725/MSPH (dále jen „Poskytovatel“) provozuje internetové stránky fotospin.cz (dále jen „webová stránka“). Na základě smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem (fyzickou či právnickou osobou) je Poskytovatel zavázán poskytnout služby týkající se provozu fotobudky FOTOSPIN a doplňkových služeb.

FOTOSPIN je vybaven spodní kovovou konstrukcí, motorem pro otáčení objektu o 360 stupňů kolem platformy, videokamerou (může to být telefon, kamera nebo fotoaparát), softwarem, tabletem s držákem na tripodu, externími nabíječkami a bateriemi. K fotobudce mohou patřit i pozadí a různé rekvizity na přání.

Objednatel zajistí dostupnost elektrické energie a prostor o rozměrech minimálně 3 x 3 m. Ačkoli připojení k internetu není nutné, v nepřítomnosti internetu může být funkce sdílení obrázků online omezena. Je důležité, aby prostor pro FOTOSPIN byl stíněný a chráněný před přímým slunečním svitem. Objednatel je také zodpovědný za zajištění parkovacího místa co nejblíže místu poskytování služby. Pokud je k místu potřeba povolení k vjezdu, je na Objednateli, aby zajistil všechna potřebná povolení pro Poskytovatele.


II. Uzavření smlouvy ceny a platební podmínky

Po přijetí poptávky Objednatelem, Poskytovatel připraví a zašle Objednateli cenovou nabídku společně s fakturou pro zálohu. Ceny vychází s ceníku uvedeném na webu fotospin.cz (dále jen "webu"). Všechny ceny uvedené na webu mohou obsahovat dodatečné příplatky, jako jsou fotografické či video služby, rekvizity, vlastní logo, vlastní pozadí, profesionální osvětlení a další poskytované služby uvedené na webu. Příplatky jsou komunikovány individuálně mezi Poskytovatelem a Objednatelem a vždy jsou sjednány písemně. Pokud Objednatel nenalezne v ceníku na webu příslušný typ služby, kterou poptává, je možné individuálně sjednat cenu i podmínky jiné. V ceníku je mimo jiné zahrnuta doprava zdarma na území hlavního města Prahy, za dojezd mimo toto území je účtován paušální poplatek 13Kč/km, cesta zpět je zdarma.

Přijetí nabídky může být:

a) potvrzeno e-mailem na adresu Poskytovatele, b) realizováno úhradou zálohové faktury v případě absence potvrzení podle bodu a), c) potvrzeno převzetím FOTOSPINU, pokud nebyla nabídka potvrzena podle bodů a) či b).

Zálohu je třeba zaplatit do 7 dnů od vystavení faktury, pokud nebylo dohodnuto jinak, a to na bankovní účet uvedený na faktuře Poskytovatele nebo ve smlouvě. Objednavatel je povinen uvést jako variabilní symbol platby číslo, které mu bylo zasláno emailem.

Uzavřením smlouvy Objednatel potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP, které se stávají její součástí. 

Objednatel souhlasí s tím, že smlouva může být uzavřena elektronicky a dále s možností zasílání faktur elektronickou formou. Faktura se považuje za doručenou nejpozději den po jejím odeslání na e-mailovou adresu Objednatele.

Po dokončení služby Poskytovatel vystaví a zašle Objednateli finální fakturu s odečtením předem zaplacené zálohy, pokud nebyla celá částka uhrazena předem. Faktura je splatná do 7 dnů od jejího vystavení, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě zpoždění s platbou má Poskytovatel právo účtovat Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den zpoždění. Toto neomezuje nárok Poskytovatele na náhradu škody způsobené prodlením.

Dnem úhrady se rozumí den připsání předmětné částky na účet Poskytovatele.  

 

III. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje poskytnout zájemci službu, ve formě dovezení Fotospinu na předem domluvené místo, kde jej připraví k provozu a to včetně předem domluvených doplňkových služeb a rekvizit dle domluvené elektronické objednávky. 
Poskytovatel dále Objednateli zajistí po dobu provedení služby odborný doprovod, který vhodným způsobem instruuje účastníky Fotospinu o chování a případně o dalších podstatných náležitostech poskytované služby.
Doba služby Fotospinu, kterou si zájemce objednal a řádně zaplatil počíná běžet v předem stanovené době. V případě technických potíží se doba prodlužuje o dobu jejich řešení. Přesáhne-li doba řešení více jak 30 minut, má Objednatel nárok na využití nového termínu.
 

IV. odstoupení od smlouvy

V případě, že realizace smlouvy není možná kvůli nepředvídatelným okolnostem, smluvní strany najdou vhodnou změnu termínu realizace. Nedojde-li k dohodě, může Poskytovatel účtovat 30% ceny domluvené služby jako kompenzaci za nerealizované služby, přičemž zaplacená částka zálohou bude na tuto kompenzaci započtena; neplatí to, pokud je nemožnost realizace způsobena Poskytovatelem.

Při stornování smlouvy Poskytovatel zašle vyúčtování do 21 dnů od storna. Jakákoliv zaplacená částka bude započtena na storno poplatek.

Storno nebo změny ve smlouvě, je možné realizovat na základě domluvy do 4 kalendářních dnů před začátkem služby. Storno poplatek je 50% z ceny služby a je třeba jej oznámit na email: fotospin@fotoveci.cz. Při pozdějším stornu je celá cena služby náhradou za ušlý výdělek.

Jestliže Objednatel uzavírá smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, pokud smlouva nebyla s jeho souhlasem realizována před uplynutím 14denní lhůty.

 

       V. Odpovědnost a záruky

Objednatel je oprávněn si od Poskytovatele vyžádat ukázku bezvadného stavu FOTOSPINU a jejího příslušenství a Poskytovatel je povinnen bezvadný stav FOTOSPINU a příslušenství předvést. FOTOSPIN se považuje za předanou okamžikem umožnění jejího užívání Objednateli a účastníkům akce. Okamžikem převzetí na Objednatele přechází nebezpečí škody na věci. V případě poškození FOTOSPINU nebo jeho jednotlivých částí či příslušenství je Objednatel povinen nahradit Poskytovateli způsobenou škodu paušálně ve výši celé shora uvedené hodnoty poškozené součásti či příslušenství, nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem následně ujednáno jinak.

Objednatel odpovídá za veškeré snížení hodnoty FOTOSPINU nebo jejích součástí či příslušenství vzniklé v důsledku nakládání v rozporu s jejich povahou a vlastnostmi. Nárok Poskytovatele na úhradu ušlého zisku není uhrazením náhrady škody za poškození FOTOSPINU nebo jeho příslušenství dotčen.

Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou používáním FOTOSPINU. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vyšší moci a/nebo přerušením přívodu elektrické energie potřebné pro provoz FOTOSPINU. 

Za vyšší moc se pro účely této smlouvy se považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.

Objednatel nese po celou dobu trvání akce nebezpečí škody na FOTOSPINU včetně pozadí a rekvizit, a to až do jejich předání zpět Poskytovateli. Náklady na provoz FOTOSPINU (dodávky elektrické energie apod.) nese Objednatel na vrub svého účtu.

Objednatel akceptuje, že mohou nastat nepředvídatelné okolnosti vedoucí ke zpoždění v zahájení služeb ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je v takovém případě povinen prodloužit sjednanou dobu poskytování služeb o dobu zpoždění.

Uplatnění práv z vadného plnění se řídí ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména ust. § 1915 až 1925 a násl. občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se uplatňují na info@fotoveci.cz.

V případě poškození FOTOSPINU či její části je Objednatel povinen Poskytovateli uhradit náhradu způsobené škody. Výše škody bude stanovena dle účetní hodnoty fotobudky či poškozené části ke dni, kdy byla Objednatelem škoda způsobena.

V případě, kdy bude FOTOSPIN nebo její součást či příslušenství poškozeny, jsou smluvní strany povinny o tomto poškození učinit písemný záznam a poškození důvěryhodným způsobem zachytit pro účely pozdějšího dokazování míry poškození.

Reklamaci poskytnuté služby je nutné řešit ihned na místě plnění. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.


VI. Další ujednání

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) byly vytvořeny v souladu s občanským zákoníkem a definují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran. VOP je integralní částí smlouvy o poskytování služeb. Pokud smlouva obsahuje klauzule, které se liší od VOP, mají tyto klauzule přednost. Smlouva a VOP jsou psány v českém jazyce. Poskytovatel má právo kdykoli upravit znění VOP, ale takové změny neovlivní již uzavřené smlouvy.

Objednatel bere na vědomí, že služby poskytované Poskytovatele nepředstavují profesionální fotografické služby. Poskytovatel tak neodpovídá za kvalitu pořízených mediálních záznamů.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete využívat Vaše osobní údaje. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR, dále jen „nařízení“)  naleznete níže. 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je Unicorn Factory s.r.o. viz hlavička těchto OP, se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha 3 , 130 00 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce pro doručování: Fotověci, Nádražní 349/3, Praha 5 150 00.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. CO SHROMAŽĎUJEME
  • Vaše osobní údaje především v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, fakturační adresa, dodací adresa a dále také údaj o ceně objednávek.
  • Audiovizuální materiál vašich prostor a účastníků Fotospinu
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jako správce Vaše osobní údaje využíváme k zajištění přepravy, k zasílání obchodních sdělení a jiným marketingovým aktivitám vůči Vaší osobě. Uchování Vašich osobních údajů rovněž slouží k  naší právní ochraně v případě právních sporů. Rovněž je využíváme  k naplnění našich zákonných povinností (např. zákonná povinnost archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly).
  • Správce nepoužívá Vaše osobní údaje k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 10 let od získaní souhlasu, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky nařízení a zároveň budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje.
  • Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou společnosti zajišťující marketingové služby pro správce, například Google (Google Ireland Ltd.), Facebook  (Facebook Ireland Ltd.), nebo společnosti, které zajišťují přepravu pro správce jako DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.) a Česká pošta (Česká pošta s.p.) a další osoby či společnosti, které jako správce potřebujeme pro své podnikání, jako například účetní program Money provozovaný společností Solitea Česká republika, a.s.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
   • Právo na  zpřístupnění informací, jejich opravu, omezení práce s osobními údaji
    • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
     • Stačí nás kontaktovat a bez zbytečného prodlení Vás informujeme, jak jsme Vaše osobní údaje získali, zda a jakým způsobem je zpracováváme, na Vaši žádost také osobní údaje upravíme.
    • Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat.

   • Právo na výmaz
    • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je shromažďovali  nebo zpracovávali.
    • Odvoláte svůj souhlas se zpracováním, pokud jsme ho ke zpracování údajů potřebovali a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
    • Osobní údaje zpracováváme z jakéhokoli důvodu neoprávněně a neexistuje právní důvod  pro jejich další uchovávání a zpracování.
    • Pokud nastane jedna z podmínek určená nařízením, jsme jako správce povinni bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje.
   • Právo být zapomenut
    • Je rozšířením práva na výmaz, při němž jako správce musíme provést přiměřené kroky, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů  na Vaše osobní údaje a jejich kopie.
   • Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
    • Pokud nemáte právo na výmaz a používáme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte i přesto právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. U jiných námitek bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme Vaše osobní údaje využívat v souladu se zákonem, naším oprávněným zájmem a Vaší námitkou, o výsledku Vás informujeme a do té doby omezíme používání Vašich osobních údajů.
   • Právo na přenositelnost údajů
    • Jako správce Vám musíme na Vaši žádost předat všechny údaje, které o Vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. 
   • Právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
    • Vždy a bez udání důvodu můžete vzít svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení správce zpět.
   • Právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení
    • Odhlásit se můžete kdykoliv a bez udání důvodu kliknutím na odkaz v obchodních sdělení správce, newsletterech. Rovněž nás stačí kdykoliv a jakkoliv informovat o přání odhlásit se ze zasílání takových sdělení a provedeme požadovanou změnu za Vás.
   • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
    • Pokud budete mít jakékoli otázky či výtky spojené s naším zpracováním Vašich osobních údajů, určitě se na nás obraťte jakoukoli cestou - kontakt zde, rádi Vám vše zodpovíme. Pokud byste přesto nebyli spokojeni s naší odpovědí, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2023 do odvolání.